Samråd enligt miljöbalken, Vindkraftpark Orsa Norr

DalaVind AB utreder möjligheten att anlägga vindkraftpark Orsa Norr inom Orsa och Ljusdals kommuner.
Inför framtagande av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförs nu samråd enligt miljöbalken för planerad verksamhet.
Samrådet med myndigheter, närboende, organisationer, företag och allmänhet är viktigt för att vi i ett tidigt skede ska kunna informera om projektet samt samla in upplysningar och synpunkter från berörda.

På grund av rådande pandemiläge har vi inte möjlighet att hålla ett samrådsmöte eller en utställning om projektet. Information om projektet lämnas istället skriftligt i form av ett samrådsunderlag, inklusive bilagor och fotomontage. Samrådsunderlaget innefattar information om den planerade verksamheten och bedömning av dess förväntade miljöeffekter.

Samrådsunderlaget bifogas här, men samtliga bilagor finns att tillgå på DalaVinds hemsida, dalavind.se/orsa-norr/.

Synpunkter på projektet inlämnas senast den 9 juli till marie.ernstrom(@)dalavind.se eller postas till DalaVind AB, Box 1958, 791 19 Falun. Märk e-postmeddelande eller brev med Samråd Orsa Norr.

Har du frågor om projektet och samrådsmaterialet så kontakta personerna nedan på vardagar kl 08:00-17:00. Särskilda telefontider kvällstid finns avsatta onsdag 26 maj samt onsdag 9 juni kl 18:00-20:00.

Erik Aretorn, projektledare DalaVind, tfn 023-48 80 95, erik.aretorn(@)dalavind.se

Marie Ernström, projektstöd DalaVind, tfn 023-48 80 67, marie.ernstrom(@)dalavind.se

Patrik Lindström, miljökonsult WSP, tfn 010-722 53 07, patrik.lindstrom(@)wsp.se

OBS! Ta bort ”(” och ”)” runt @ när du mejlar.