Skärpt eldningsförbud!

På grund av den extremt höga brandrisken i skog och mark råder skärpt eldningsförbud från och med den 13 juni kl: 13.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Due to the extreme high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a strict fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 13 at 1 pm until further notice.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.
Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Du får fortfarande grilla på egen tomt förutsatt att det inte finns risk för brandspridning.

Skärpt Eldningsförbud har utfärdats av Länsstyrelsen i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Vid skärpt eldningsförbud gäller följande:

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser så de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
  • Inte tillåtet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning

För mer information besök Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.