En ny och mindre styrelse efter årsmötet för Loos Byaråd

Under söndagen genomfördes Loos Byaråds årsmöte i Loos Skolas lokaler. Mötet skedde delvis digitalt och samtliga punkter på dagordningen avhandlades snabbt och utan problem, mycket tack vare av föreningslivet erfarne mötesordförande Gunnar Högberg.
Förutom sedvanliga punkter avhandlades även en stadgeändring där styrelsens förslag var att minska ner dagens styrelse från (minst) nio ordinarie ledamöter och (minst) två suppleanter till (minst) fem ordinarie ledamöter och (minst) tre suppleanter. Orsaken till förslaget är att det under en senare tid varit svårt att få tillräckligt med ledamöter till styrelsen och att Loos Byaråd istället vill använda sig av en mindre styrelse och fler arbetsgrupper. Styrelsen tror att det är lättare att på så sätt få människor att engagera sig. Förslaget bifölls av årsmötet.

Den nya styrelsen för 2021 ser ut enligt följande:

Ordförande: Robert Fors
Kassör: Lars Engström
Sekreterare: Ingrid Fredlund
Ledamot: Fredrik Bäck
Ledamot: Lena Davidsson

Suppleant: Dan Lundin
Suppleant: Jan-Åke Karlsson
Suppleant: Vanja Isaksson

Den nya styrelsen vill också tacka avgående ledamöter Jenny Breslin och Lennart Canskog för deras tid i styrelsen.

För mer information kontakta ordförande Robert Fors på e-post: robert@loos.se eller telefon: 0739937451